بارگیری

کاتالوگ Spaudio:

کتابچه راهنمای ساب ووفر:

کتابچه راهنمای تقویت کننده:

کتابچه راهنمای میانی (HM NEO):

کتابچه راهنمای میانی (MM NEO):

کتابچه راهنمای میانی (میلی متر):

کتابچه راهنمای میانی (cm):

پارامتر :

عکس محصولات

ساب ومغمه

آمپلی فایر کلاس کامل

Neodymium Extreme Extreme (HM NEO)

Neodymium Extreme Extreme (MM NEO)

Ferrite Extreme Midrange (MM)

میانی فریت (سانتی متر)

توییتر

راننده

 • SP-Driver 80 / 500W RMS
 • SP-DRIVER 70 NEO / 400W RMS
 • SP-DRIVER 47 NEO / 250W RMS
 • SP-Driver 50 / 400W RMS
 • SP-Driver 45 / 200W RMS
 • SP-Driver 44 / 250W RMS
 • SP-Driver 34 / 200W RMS
 • SP-Driver 28 / 150W RMS
 • SPTW-Driver 35 / 250W RMS
 • SPTW-Driver 47 / 200W RMS

کیت 2way - 4way (بلندگو مجموعه ای تنظیم شده))

   

  ×
  -->